اندیشه ها در مورد آیه امروز...

او اول ما را محبت نمود! او پسرش را براى رهايى ما تقديم نمود بدون در نظر گرفتن تصميم ما مبنى بر ايمان آوردن به فيض او يا ناديده گرفتن آن. بما اين توانايى داده شده كه مرگ پسرش را بعنوان قربانى در راه گناهانمان بپذيريم يا رد كنيم. تنها شرطى كه اول يوحنا١:٢-٢ بر آن تأكيد دارد اين است كه ما دريابيم او براى افراد ديگري نيز كه در اين جهان هستند، مُرد!

دعای من

پادشاه گرامى و خداى قادر مطلق، من نميدانم و نميتوانم كاملن بفهمم كه چرا تو مرا محبت نموده و عيسى را فرستادى تا بجاى من بميرد. تو را بخاطر محبتت و قربانى تو به جهت گناهانم سپاس ميگويم. اى عيسى سپاسگزارم براى اينكه آمدى تا مرا نجات دهى. من در نام تو و بوسيله شفاعت تو دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات