ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అతను మొదట మనలను ప్రేమించాడు! ఆయన కృపను విశ్వసించాలన్న లేదా విస్మరించాలన్న మన నిర్ణయంతో సంబంధం లేకుండా మనలను రక్షించడానికి ఆయన తన కుమారుడిని అందించాడు. ఆయన కుమారుని మరణాన్ని మన పాపాలకు త్యాగంగా అంగీకరించే లేదా తిరస్కరించే సామర్థ్యం మనకు ఇవ్వబడింది. 1 యోహాను 2:1-2 నొక్కిచెప్పిన ఏకైక షరతు ఏమిటంటే, ఆయన ప్రపంచంలోని అందరి కోసం కూడా మరణించాడని మనం గ్రహించడం!

నా ప్రార్థన

అమూల్యమైన రాజా , సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, మీరు నన్ను ఎందుకు ప్రేమించాలి మరియు నా కోసం చనిపోవడానికి యేసును ఎందుకు పంపాలి, అది నేను ఎప్పటికీ పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేను. మీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. నా పాపాల కోసం మీరు చేసిన త్యాగానికి ధన్యవాదాలు. నన్ను రక్షించడానికి వచ్చినందుకు యేసు ధన్యవాదాలు. నేను మీ నామమున మరియు మీ మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు