ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระองค์รักเราก่อน พระองค์ให้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อช่วยกู้เรา โดยไม่คำนึงว่าเราจะยอมรับหรือปฎิเสธพระคุณของพระองค์หรือไม่ พระองค์ให้สิทธิ์กับเราเต็มที่ที่จะรับหรือไม่รับพระบุตรของพระองค์ ที่ยอมสละชีวิตเพื่อไถ่เราจากบาป โดยมีเงื่อนไขเดียว ตาม 1 ยอห์น 2:1-2 ที่เน้นให้รู้ว่า พระองค์มาตายเพื่อคนอื่นๆ ในโลกนี้ด้วยไม่ใช่แค่เราเท่านั้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เลิศเลอและทรงฤทธิ์ ข้าพเจ้าไม่มีวันเข้าใจได้เลยว่าทำไมพระองค์ถึงรักข้าพเจ้ามากขนาดนี้ จนถึงกับยอมส่งพระเยซูมาตายแทนข้าพเจ้าได้ ขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ ขอบคุณพระเยซูที่ยอมสละชีวิตเพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากบาป และมาช่วยกู้ข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซูผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น