اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما به همدیگر نیازمندیم. ما نمیتوانیم به تنهایی از پس مشکلات زندگی برآییم. خدا ما را دعوت نموده است تا مرتباً با هم جمع شده و مشوق و برانگیزاننده یکدیگر باشیم تا زندگی مان سرشار از ایمان و خدمت باشد. با چشم دوختن به روز آمدن عیسی مسیح و پیروزی نهایی مان، ما باید بیشتر برانگیخته شده تا به هم کمک کرده و مشوق یکدیگر باشیم.

Thoughts on Today's Verse...

We need each other. We cannot make it on our own. God calls us to get together regularly to encourage and to motivate each other to live vibrant lives of service and faith. With the day of Jesus' return and our ultimate victory on the horizon, we should be motivated even more to help and to encourage each other.

دعای من

ای خداوند خدا، متشکرم برای خانواده ای که در مسیح به من داده ای، خانواده ای که مرا تشویق و تحریک نموده تا دیگران را خدمت کنم. لطفن مرا بکار گیر تا سایرین را برکت رسانم، زمانیکه در نام عیسی با هم جمع میشویم تا تو را بپرستیم. در نام خداوند عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Lord God, thank you for giving me a Christian family to encourage me and motivate me to serve others. Please use me to bless others when we gather in Jesus' name to praise you. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of عبرانیان ۲۴:۱۰-۲۵

نظرات