اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه ما به صلیب عیسی فکر میکنیم، نباید دو کلمهٔ «حادثهٔ دردناک» را به آن مربوط سازیم. پطرس این مطلب را بوضوح بیان میکند که در واقعه صلیب، دو جریان جداگانه قدرت، به هم پیوستند. شریر از راههای خودش، عیسی را به پای صلیب برد. خدا نیز بر اساس طرح و برنامه خودش، اجازه داد که مصلوب شدن عیسی، برای نجات ما اتفاق بیفتد. صلیب، یک سانحه نبود. آنچه که جهنم برای شکست نهایی ما در نظر داشت، خدا برای رهایی و پیروزی ما از آن استفاده کرد. بدترین و بهترینها به هم ملحق شدند. البته که صلیب، پاسخ نهایی در این جنگ نبود؛ بلکه قبر خالی و خداوند قیام کرده، نتیجه نهایی این نبرد هستند. ما پیروزمندانی هستیم که این فیض را دریافت کرده ایم، فیضی که برایش بهای سنگین و دردناکی داده شد، و به آن طرز بیرحمانه بوسیله بزرگترین دشمن ما، ترتیب داده شد، و با پیروزی عیسی بر مرگ، تضمین شد.

دعای من

ای خدای قدوس سپاسگزارم برای نقشه تو که به من اطمینان میدهد که گناهانم بخشوده شده و آینده من، با تو تضمین شده است. بخاطر هزینه ای که برای اجرای این نقشه متحمل شدی، از تو ممنونم. برای پیروزی تو بر شرارت جهنم و بر کار شریران، سپاسگزارم. من، تو را بخاطر خودت و برای تمام کارهایی که در حق من انجام داده ای، بشدت دوست دارم. به اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات