اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما متفاوت از یکدیگر هستیم! خدا ما را نر و ماده آفرید تا بتوانیم مکمل یکدیگر باشیم. هر یک از ما به صورت خدا آفریده شده ایم. مقصود خدا این است که زن و شوهر، رابطه اولیه انسانی خود را در همدیگر بیابند. آنها همچنان به والدین خویش احترام میگذارند، اما در یک خانه با هم بسر میبرند. زندگی این دو نفر به یکی تبدیل میشود. آنها با توجه به شناخت صمیمانه ای که از نظر جنسی از هم دارندــ‌«یک تن» میشوند. و این رابطه ای لذت بخش (امثال۵)، حفاظت شده(اول تسالونیکیان ۳:۴-۸)، و شاد(غزل غزل ها) است برای تمام عمر(متی۶:۱۹).

Thoughts on Today's Verse...

We are different! God makes us male and female so we can be complements of each other. Each is made in God's image. God's intention is that a husband and wife find their primary human relationship with the other. They still honor their parents, but their home is with each other. Their two lives become one. In this context of lifetime security, they share in the intimate knowledge of each other sexually — becoming "one flesh." This relationship is to be enjoyed (Proverbs 5), protected (1 Thessalonians 4:3-8), and celebrated (Song of Solomon) for life (Matthew 19:6).

دعای من

ای پدر قدوس و قادر مطلق، لطفاً در دنیای امروز که از نظر جنسی، درگیری های زیادی وجود دارد، به من این توانایی را بده تا با یکپارچگی و پاکی زندگی کنم و مرا مبارک فرما. خواهش میکنم که روح و کلام تو مرا تعلیم داده اصلاح نمایند و متقاعدم سازند، همچنانکه من حقیقت تو را برای روابطم کشف میکنم و برای اراده تو در مورد امور جنسی ام، شادی میکنم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Holy and Almighty Father, please bless me with strength to live with integrity and purity in today's sexually charged world. Please use your Spirit and your Word to instruct, correct, and convict me as I seek to discover your truth for my relationships and celebrate your will for my sexuality. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of پیدایش ۲۴:۲

نظرات