ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเราแตกต่างกัน พระเจ้าสร้างให้เราเป็นชายและหญิงเพื่อเราจะได้เติมเต็มซึ่งกันและกัน ทั้งคู่ก็ถูกสร้างตามแบบพระฉายของพระเจ้า ความตั้งใจของพระเจ้าคือการที่สามีและภรรยาจะมีสายสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน พวกเขายังคงให้เกียรติพ่อแม่ แต่แยกออกมาอยู่ต่างหาก สองชีวิตรวมเป็นหนึ่งเดียว ในเรื่องที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมั่นคงนั้น พวกเขาจะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันผ่านทางเพศสัมพันธ์— กลายเป็น "เนื้อเดียวกัน" เพศสัมพันธ์นี้ มีไว้ให้สนุกสนานกัน (สุภาษิต 5) จะต้องปกป้องสำหรับสองคนเท่านั้น (1 สะโลนิกา 4: 3-8) และเฉลิมฉลองกัน (เพลงซาโลมอน) ตลอดชีวิต (มัทธิว 19: 6)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และทรงฤทธิ์ โปรดอวยพรให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งที่จะมีชีวิตที่ซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ในโลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศทุกวันนี้ โปรดใช้พระวิญญาณและพระคำของพระองค์ ที่จะสั่งสอน แก้ไขและตักเตือนข้าพเจ้า ในขณะที่ข้าพเจ้าพยายามแสวงหาว่าเพศสัมพันธ์ ที่ข้าพเจ้าควรมีหรือควรฉลอง ตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้น เป็นอย่างไร อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น