اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مرگ بعوض گناه، آن وجهى است كه در قبال قرض ما نسبت به خدا، بما پرداخت ميشود— گناه، عصيان است بضد خدايى كه ما را دوست ميدارد و گرانبهاترين هديه خود را براى رهانيدن ما از گناه داد! اما هديه خدا مجانى است—-زندگى جاودان در مسيح عيسي. ما نميتوانستيم آنرا بدست آوريم، لايق آن نبوديم، و نميتوانستيم بعنوان حق خود، آنرا مطالبه كنيم. از اينرو خدا آنرا از راه فيض خويش بما ارزانى داشت.

دعای من

سپاسگزارم اى خداوند براى محبتت نسبت بمن، بهنگاميكه هيچكس ديگر نميتوانست و يا نميخواست مرا محبت كند. سپاسگزارم از اينكه گرانقدرترين هديه آسمان را قربانى نمودى تا من در اينجا بتو بپيوندم. از بين همه هدايايى كه تا بحال گرفته ام، مال تو بهترين است. تمجيدم را در نام كسيكه هديه اش بمن زندگانى را ارزانى داد، تقديم ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات