ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం పాపము విషయములో మరణాన్ని పొందినప్పుడు, మనకు చెల్లించవలసినది మాత్రమే మనకు చెల్లించబడుతుంది - పాపం అనగా మనల్ని ప్రేమించే మరియు పాపం నుండి మనల్ని విమోచించడానికి తన అత్యంత విలువైన బహుమతిని ఇచ్చిన దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడమే! కానీ దేవుని ఉచితం బహుమతి - యేసుక్రీస్తులో నిత్య జీవితం.మనము దానిని సంపాదించలేకపోయాము, దానికి అర్హత పొందలేము లేదా దానిని డిమాండ్ చేయలేము. కాబట్టి దేవుడు దయతో దానిని సమర్పించాడు.

నా ప్రార్థన

మరెవరూ చేయలేనప్పుడు లేదా ప్రేమించనప్పుడు నన్ను ప్రేమించినందుకు దేవునికి ధన్యవాదాలు. పరలోకము యొక్క అత్యంత విలువైన బహుమతిని త్యాగం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు, నేను అక్కడ మీతో చేరగలిగాను. నేను అందుకున్న సమస్త బహుమతులలో, మీ బహుమతి ఉత్తమమైనది. ఎవరి బహుమతి నాకు జీవితాన్ని ప్రసాదించినదో వారి పేరిట నేను ఈ స్తోత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నాను! ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు