اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«من باید فقط خودم را پیدا کنم.» این هرگز اتفاق نخواهد افتاد. ما «خودمان را پیدا نمیکنیم» یا « زندگی مان را پیدا نمیکنیم» آنهم با دنبال کردن چنین هدفی. ما آنرا با از دست دادنش در چیزی، یا شخصی بزرگتر از خودمان خواهیم یافت. ما زندگی خود را با از دست دادنش و تسلیم آن به عیسی و کار ملکوتش خواهیم یافت.

دعای من

استاد و سازنده تمام زندگیها و نَفَس ها، زندگی و هر نَفَس مرا بگیر و آنرا برای جلالت بکار ببر. خواهش من امروز این است که گفتار و کردار من تو را خشنود سازد. من بوسیله عیسی، این دعا و ستایش را تقدیمت میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات