اندیشه ها در مورد آیه امروز...

احساسات رویایی جوانان نباید با استدلال پس زده شود یا بطور خود بزرگ بینانه ای به کنار گذاشته شود. اگر شما جوانتر هستید، شما نه تنها بخشی از کلیسای فردا را تشکیل میدهید،‌ بلکه شما امروز خادم خدا هستید. او را با قدرت هرچه تمامتر خدمت نمایید و برای مسن تر از خودتان نمونه باشید! اگر شما مسن تر هستید، به شور و هیجان جوانان با نظر تحقیر‌آمیز نگاه نکنید، اما آنرا تشویق نموده و با الهام از آن تقلید کنید! بیایید بیاد داشته باشیم که برخی از بهترین نمونه های ما،جوانترهایی هستند که خداوندمان را با ایمانی سرزنده خدمت میکنند!

Thoughts on Today's Verse...

We must not dismiss the idealistic passions of our youth. If you are younger, you are not only part of the church of tomorrow; you are also God's servant today. Serve him mightily and be an example to those who are older! If you are older, don't look down on the enthusiasm of youth, but encourage it and be inspired to emulate it as you pray for our younger believers to use their energy, gifts, and abilities to honor God. Remember that some of our best examples are those who are younger and serve our Lord with a vibrant faith!

دعای من

ای پدر متشکرم برای پر انرژی بودن،‌سرزنده بودن ، و شور و اشتیاق مسیحیانی که از ما جوانتر هستند. شهادت ایشان را تقویت نما، خدمت ایشان را مبارک فرما، و دل های آنها را خاللص نگه دار ، همچنانکه در خدمت تو رشد کرده و بالغ میشوند. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Father, thank you so much for energetic, enthusiastic, and passionate Christians in their younger years of adulthood or their first years as Jesus' disciples. Empower their witness, bless their service, and keep their hearts pure as they grow and mature in your service. In Jesus' name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول تیموتائوس ۱۲:۴

نظرات