اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا سخنان عیسی را به شاگردانش به هنگام طوفان که داشت بر روی آب راه میرفت، بخاطر دارید؟ او به آنان گفت،« نترسید، من هستم.» ما در حضور پاک و مهیب پسر خدا نباید ترسی به خود راه دهیم. فیضی که خدا در عیسی به ما نشان داده، نیاز به ترسیدن را از ما دور میکند، چون قربانی عیسی، ما را پاک و بیعیب میسازد و از هر نوع محکومیت، ما را میرهاند (کولسیان۲۱:۱-۲۲). پاسخ ما؟ محبت! ما پدر خود را محبت مینماییم بخاطر ماهیت و ذاتش، بخاطر کارهایش، بخاطر قربانی عظیمش برای ما، و مهمتر از همه، بخاطر دور کردن ترس از ما و پاک (تقدیس) نمودن ما.

دعای من

ای پدر عزیز که در آسمانی، تو قدوس و پاک، مهیب، و باشکوه هستی. اینها خصوصیاتی هستند که من بدون فیض تو‌ نمیتوانم آنها را دارا باشم، با این وجود، تو اختیار نموده ای که این برکات را از طریق قربانی پسرت عیسی، نصیبم گردانی. متشکرم و دوستت دارم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات