اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه ما مسیحی میشویم، تازه و باطراوت میشویم. با این وجود، بیشتر ماها در زندگی لحظاتی را داشته ایم که رفتار گذشته از ما سرزده و خواسته که حضورش را آشکار کند. و این یعنی که تازه شدن، تصمیمی است که ما باید هر روزه و برای تمام عمرمان انرا بگیریم. همچنانکه ما متعهد میشویم تا از خداوندی منجی مان پیروی کنیم، قدرت روح القدس( که پولس در مورد آن در سرتاسر رساله به افسسیان صحبت میکند) به ما وعده داده شده است و هدف روح خدا این است که ما را بالغ نموده تا به شباهت مسییح درآییم.(افسسیان۱۲:۴-۱۶؛دوم قرنتیان۱۸:۳)

دعای من

ای پدر عزیز ما که در آسمانی و ای خدای قادر مطلق، امروز مرا در این رابطه که می خواهم مانند یک انسان نو زندگی کنم، مبارک فرما—- انسانی پاک شده، تقدیس گردیده، و قوی شده بوسیله روح تو. به من ذهنی تازه و پاک بده تا آگاهانه عادتها و تمایلات کهنه ام را کنار بگذارم. بنام عیسی.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change