ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము క్రైస్తవులైనప్పుడు నూతన సృష్టి గా మారుతాము . మనలో చాలా మందికి, పాత జీవన విధానం విస్ఫోటనం చెంది, దాని ఉనికిని తిరిగి తెలియజేయాలని కోరుకునే సందర్భాలు ఉన్నాయి. నూతనముగా ఉండడం అనేది మనం ప్రతిరోజూ తీసుకోవలసిన జీవితకాల నిర్ణయం. మనము ఆ నిబద్ధతను మరియు మన రక్షకుడి ప్రభువును అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి (పౌలు ఎఫెసీయుల ద్వారా మాట్లాడుతుంటాడు) మనకు వాగ్దానం చేయబడ్డాడు మరియు క్రీస్తులాగే ఉండటానికి పరిపక్వం చెందడం ఆత్మ యొక్క లక్ష్యం. (ఎఫె. 4: 12-16; 2 కొరిం. 3:18)

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా మరియు ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, నేను క్రొత్త వ్యక్తిగా జీవించటానికి అనగా పరిశుద్ధపరచబడి, పవిత్రంగా మరియు మీ ఆత్మచే అధికారం పొందిన దానిని చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి ఈ రోజు నన్ను ఆశీర్వదించండి .నా పాత అలవాట్లను మరియు కోరికలను ఉద్దేశపూర్వకంగా పక్కన పెట్టినందున నాకు క్రొత్త మరియు శుభ్రమైన మనస్సు ఇవ్వండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change