ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่เรามาเป็นคริสเตียนนั้น เราได้กลายเป็นคนใหม่แล้ว แต่ก็ยอมรับว่ามีบางครั้งก็หลุดเหมือนกัน อยากแสดงตัวตนเก่าๆออกมา แสดงว่าการเป็นคนใหม่นั้น มันต้องระวังและต้องเตือนตัวเองทุกวันไปจนตาย เมื่อเราตัดสินใจแล้วและแสวงหาการทรงนำของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เราก็จะได้รับฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เปาโลพูดถึงเรื่องนี้ตลอดทั้งเล่มในหนังสือเอเฟซัส)และจุดประสงค์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือทำให้เราเติบโตเป็นเหมือนกับพระคริสต์ (เอเฟซัส 4: 12-16; 2 โครินธ์ 3:18)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นพระบิดาที่รักยิ่งในสวรรค์ โปรดอวยพรข้าพเจ้าในวันนีั้ที่พยายามจะเป็นคนใหม่ ที่บริสุทธิ์ สะอาดหมดจด และได้รับพลังจากพระวิญญาณของพระองค์ โปรดให้จิตใจใหม่ที่สะอาดกับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะละทิ้งนิสัยและความอยากเก่าๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change