اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"ملكوت تو بيايد، اراده تو چنانكه در آسمانست بر زمين نيز كرده شود." "ماران اَتَا، اى خداوند عيسى بيا!" آرى، هر زانويى خم خواهد شد. اما زانوهاى ما اينكار را از قبل كرده. ما در انتظار آن روزى بسر ميبريم كه تمام ملل در برابر شاه ما زانو خواهند زد. تا آن روز، بياييد هر كارى كه از دستمان بر مى آيد انجام دهيم تا افراد بيشترى را در اين جهت سوق داده تا در آن روز در برابر عيسى با شادى و نه از روى ترس زانو زنند!

دعای من

اى پدر تو را سپاس ميگويم زيرا تو مرا نجات دادى. دعاى من اينست كه انتظار من براى سر رسيدن روز پيروزى عيسى مرا بحركت وا دارد تا بعنوان كارگزار صلح، مردم را براى آن روز آماده سازم و ايشان با شادى از آن روز استقبال كنند. امروز به من چشمانى بده تا آنانيرا كه به مسيح نيازمندند ببينم. بوسيله او دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات