ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"నీ రాజ్యం వచ్చు, నీ చిత్తం పరలోకంలో నెరవేరినట్లుగా భూమిపైనా జరుగుతుంది." "మరానాథా! ప్రభువైన యేసు రా!" అవును, ప్రతి మోకాలు మీ నామమున వంగి ఉంటుంది. కానీ మా మోకాలు ఇప్పటికే మీ నామమున వంగి ఉంది. ప్రజలందరూ మన రాజు ముందు వంగి నమస్కరించే రోజు కోసం మేము ఎదురుచూస్తున్నాము. ఆ రోజు వరకు, ఆ రోజున భయంతో కాకుండా సంతోషంతో యేసు ముందు వంగి నమస్కరిస్తాం అని నిర్ధారించుకోవడానికి మనం చేయగలిగినదంతా చేద్దాం!

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నన్ను రక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు విజయపొందిన దినము గురించి నా నిరీక్షణ నన్ను మీ సమాధానమునకు ప్రతినిధిగా మార్చేలా చేస్తుంది, తద్వారా ఇతరులు ఆ రోజు కోసం సిద్ధంగా ఉంటారు మరియు దానిని ఆనందంతో స్వాగతిస్తారు. ఈరోజు యేసు దగ్గరకు రావాల్సిన వారిని చూడడానికి నాకు కళ్ళు ఇవ్వండి. ఆయన ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change