اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا در جستجوی پرستندگان حقیقی است. او در جستجوی آنانی است که مشتاق ستودن او بطور خالصانه و روح به روح هستند. او برای کمک نمودن به ما در این کاوش، روحش را به ما میدهد تا در امر پرستش یاری مان دهد(فیلیپیان۳:۳؛یهودا۲۰؛رومیان ۲۶:۸-۲۷). مهمتر از همه، او از ما می خواهد که او را براستی و خالصانه، بر طبق اراده اش و با تمام وجودمان بپرستیم.

Thoughts on Today's Verse...

God seeks true worshipers. He seeks those who long to praise him authentically and spirit to spirit. To help us in our quest, he gives us his Spirit to help us worship (Philippians 3:3; Jude 20; Romans 8:26-27). Most of all, he wants us to genuinely worship him — worship him according to his will and with all of our heart.

دعای من

ای پدر عزیز ما که در آسمانی، بخاطر روح قدوست سپاسگزارم که حتی هم اکنون برای من شفاعت میکند تا این دعا را تکمیل نماید. دل من از این معرفت به لرزه در می آید که تو نه تنها مرا می شناسی، بلکه مایل هستی که من به حضورت بیایم. لطفاً کلمات نارسای مرا بپذیر و احساسات قلبی مرا بشنو زمانیکه «از تو تشکر میکنم» بخاطر تمام کارهایی که برایم انجام داده ای. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

Loving Heavenly Father, thank you for your Holy Spirit who is interceding even now to perfect this prayer. My heart thrills at the knowledge that you not only know me, but that you desire me to come into your presence. Please accept my feeble words and hear the emotion of my heart as I say "Thank you!" for all you have done for me. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۲۳:۴-۲۴

نظرات