اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا در جستجوی پرستندگان حقیقی است. او در جستجوی آنانی است که مشتاق ستودن او بطور خالصانه و روح به روح هستند. او برای کمک نمودن به ما در این کاوش، روحش را به ما میدهد تا در امر پرستش یاری مان دهد(فیلیپیان۳:۳؛یهودا۲۰؛رومیان ۲۶:۸-۲۷). مهمتر از همه، او از ما می خواهد که او را براستی و خالصانه، بر طبق اراده اش و با تمام وجودمان بپرستیم.

دعای من

ای پدر عزیز ما که در آسمانی، بخاطر روح قدوست سپاسگزارم که حتی هم اکنون برای من شفاعت میکند تا این دعا را تکمیل نماید. دل من از این معرفت به لرزه در می آید که تو نه تنها مرا می شناسی، بلکه مایل هستی که من به حضورت بیایم. لطفاً کلمات نارسای مرا بپذیر و احساسات قلبی مرا بشنو زمانیکه «از تو تشکر میکنم» بخاطر تمام کارهایی که برایم انجام داده ای. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات