اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اگر ارزش بوسيله بها يا قيمت تعيين ميشود، پس ما بطور شگفت انگيزى ارزشمند هستيم. خدا ارزشمندترين گنج آسمان را گرفت تا ما را از گناه و مرگ خريدارى كند و در خانواده خود ما را به فرزندى پذيرد. طلا و نقره در مقايسه با چنين ارزشى رنگ ميبازند.

Thoughts on Today's Verse...

If value is determined by price, we are incredibly valuable. God took the most precious treasure of heaven to buy us out of sin and death and adopt us into his family. Silver and gold pale in comparison to that value.

دعای من

خداى قدوس، من ميخواهم كه هر روز با آگاهى بيشترى نسبت به ارزش غير قابل تخمينى كه براى او دارم، زندگى كنم. خواسته من اينست كه سخنان، انديشه ها، و كردار من با حسى كه تو از ارزش من دارى پر شود— نه به اين خاطر كه من در نظر ديگران مهم جلوه كنم، بلكه به اين خاطر كه در قدوسيت و احترام نسبت به هديه ارزشمندت براى من زندگى كنم. بوسيله او دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Holy God, may I live each day more aware of my inestimable value to you. May my words, thoughts and actions be permeated with your sense of my worth — not so that I may seem important to others, but so that I may live in holiness and honor to your precious gift to me. Through him I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول پطرس ۱۸:۱-۱۹

نظرات