ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

విలువ అనేది దాని యొక్క ధర ద్వారా నిర్ణయించబడితే, మనము చాలా విలువైనవారము . పాపం మరియు మరణం నుండి మనలను కొనుగోలు చేసి తన కుటుంబంలోకి దత్తత తీసుకోవడానికి దేవుడు పరలోకంలోని అత్యంత విలువైన నిధిని తీసుకున్నాడు. ఆ విలువతో పోల్చితే వెండి మరియు బంగారం పేలవమైన రంగులో ఉంటుంది.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ దేవా, నేను ప్రతి రోజు మీరు నా అమూల్యమైన విలువ గురించి మరింత తెలుసుకుని జీవించగలగాలి అని కోరుకుంటున్నాను . నా మాటలు, ఆలోచనలు మరియు చర్యలు నా విలువను గురించిన మీ స్పృహతో వ్యాపింపజేయండి — నేను ఇతరులకు ముఖ్యమైనవానిగా అనిపించేలా కాదు, కానీ మీరు నాకు ఇచ్చిన విలువైన బహుమతిని పవిత్రంగా మరియు గౌరవంగా జీవిస్తాను. ఆయన ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు