اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«ای گوش های کوچک، مراقب آنچه که می شنوید باشید...زیرا پدری که در بالاست، به محبت مینگرد، پس ای گوش های کوچک، مراقب آنچه که میشنوید باشید.« خواسته خدا تنها این نیست که صدای او را طوری بشنویم که بحد کافی بلند باشد؛ او خواهان این است که کلامش به درون تمام سیستم های ما راه پیدا کند و زندگی های مان را دگرگون سازد. اگر چنین نشود، اِشکالی متوجه پیام او نیست، بلکه اِشکال از شنونده است!

Thoughts on Today's Verse...

"O be careful little ears what you hear ... for the Father up above is looking down in love, so be careful little ears what you hear." God doesn't want to just be heard aloud; he wants his Word to enter our systems and change our lives. The more we receive the blessing of God's words, the more it should change us. If it doesn't, the problem isn't with the message but with the listener!

دعای من

ای پدر عزیز، خواهش من این است که چشمانم، گوش هایم، دلم،‌و فکرم را بگشایی تا بتوانم پیامت را با زندگی خودم منطبق سازم. ای پدر عزیز، برکتم ده تا آنچه را که از کلامت میشنوم، در زندگیم به چشم بخورد. به اسم گرامی عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Please open my eyes, my ears, my heart, and my mind, dear Father, so that I can appropriate your message into my life. Bless me, please, dear Father, so that what I hear in your word is seen in my life. In Jesus' precious name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مرقس ۲۴:۴-۲۵

نظرات