اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«ای گوش های کوچک، مراقب آنچه که می شنوید باشید...زیرا پدری که در بالاست، به محبت مینگرد، پس ای گوش های کوچک، مراقب آنچه که میشنوید باشید.« خواسته خدا تنها این نیست که صدای او را طوری بشنویم که بحد کافی بلند باشد؛ او خواهان این است که کلامش به درون تمام سیستم های ما راه پیدا کند و زندگی های مان را دگرگون سازد. اگر چنین نشود، اِشکالی متوجه پیام او نیست، بلکه اِشکال از شنونده است!

دعای من

ای پدر عزیز، خواهش من این است که چشمانم، گوش هایم، دلم،‌و فکرم را بگشایی تا بتوانم پیامت را با زندگی خودم منطبق سازم. ای پدر عزیز، برکتم ده تا آنچه را که از کلامت میشنوم، در زندگیم به چشم بخورد. به اسم گرامی عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات