ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"ఓ చిన్ని చెవులారా మీరు విన్నదాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ... ఎందుకంటే పైన ఉన్న తండ్రి ప్రేమతో చూస్తున్నాడు, కాబట్టి మీరు వింటున్న వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి." దేవుడు మనము గట్టిగా వినాలని కోరుకోవడమే కాదు కానీ; ఆయన వాక్యం మన వ్యవస్థల్లోకి ప్రవేశించి మన జీవితాలను మార్చాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. దేవుని మాటల ఆశీర్వాదం మనం ఎంత ఎక్కువగా స్వీకరిస్తామో, అది మనల్ని అంతగా మార్చాలి. అలా చేయకపోతే, సమస్య సందేశంతో కాదు, వినేవారితో వున్నదని గ్రహించాలి.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, దయచేసి నా కళ్ళు, చెవులు, నా హృదయం మరియు నా మనస్సును తెరవండి, తద్వారా మీ సందేశాన్ని నా జీవితంలోకి తగినట్లుగా తీసుకోగలను. ప్రియమైన తండ్రీ, నన్ను ఆశీర్వదించండి, మీ మాటలో నేను విన్నది నా జీవితంలో కనిపిస్తుంది. యేసు విలువైన నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు