اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خشم سرکوب شده، انتظاری است که هر آن ممکن است منفجر شود. دیر یا زود، خشم یا آن دل آزردگی سرکوب شده، در زندگی خودمان یا در زندگی یک نفر دیگر منفجر خواهد شد، عیسی به ما یاد داد تا ببخشیم و آشتی کنیم( متی باب۱۸). با خشم باید مقابله نمود، در غیر اینصورت، شیطان آنرا بکار خواهد گرفت تا از ما و نیز دیگرانی که در زندگی ما حضور دارند، سؤ استفاده کند. در زندگی تان، به او مجال ندهید. اگر به او به اندازه یک اینچ مجال دهید(۲.۵۴ سانتی متر)، او به اندازه یک مایل (۱.۶۱ کیلومتر) در زندگی شما پیشروی خواهد کرد!

دعای من

ای پدر ما که در آسمانی، تو به ما این توانایی را داده ای که از چیزهایی که خشم تو را برمی انگیزانند، خشمگین شویم. خواهش من این است که این احساسات را در مسیرهایی هدایت کنی که سازنده باشند و کمکم کن تا به شیطان حمله ور شوم. لطفاً دل مرا در جهت ایجاد آشتی به غَلَیان درآور، بخصوص زمانیکه این خشم متوجه یکی از فرزندان توست. بوسیله قدرت روح قدوست یاریم ده تا ببخشم، همانطور که تو مرا بخشیده ای. در نام عیسی، خداوند خود میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات