اندیشه ها در مورد آیه امروز...

امید ما به خداوند است! او اساس امنیت و دلیل سرودهای شادمانه ما است! او حِفاظ و امید ما است! او دلیل خوشی و وجد ما است!

Thoughts on Today's Verse...

Our hope is in the LORD! He is the basis of our security and the reason for our joyful songs! He is our protection and hope! He is the reason we rejoice!

دعای من

ای پدر مهربان و ای خدای عظیم الشأن، تو را میستایم برای مهربانی مشفقانه ات، برای قدوسیت مهیبت، برای آمرزش فراوانت، و برای محبت بی پایانت. من امید و حفاظتم را در تو می یابم. تو امید آینده من هستی. در نام تو، و در اسم پسرت، عیسی، شادی نموده و ستایشم را تقدیم میکنم. آمین.

My Prayer...

Praise you, magnificent God and loving Father, for your merciful kindness, your awesome holiness, your rich forgiveness, and your never-ending love. I find my hope and protection in you. You are my hope for the future. In your name, and in the name of your Son Jesus, I rejoice and offer praise. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۱۱:۵

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change