ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความหวังของเราอยู่ในพระยาห์เวห์ พระองค์เป็นแหล่งความมั่นคงของเรา และเป็นเหตุที่เราร้องเพลงสรรเสริญอย่างมีความสุข พระองค์เป็นผู้คุ้มครองเราและเป็นความหวังของเรา พระองค์เป็นเหตุที่ทำให้เรามีความชื่นชมยินดี

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เลิศเลอ พระบิดาผู้ทรงรัก ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ สำหรับความเมตตา ความกรุณา ความบริสุทธิ์ยิ่ง การให้อภัยอย่างมากมาย และความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระองค์ ในพระองค์นั้น ข้าพเจ้ามีความหวังและได้รับการปกป้อง พระองค์เป็นความหวังสำหรับอนาคตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสรรเสริญและชื่นชมยินดีในพระนามของพระองค์ และในพระนามของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น