اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چیزهای بسیاری که ما در فرهنگ خود میستاییم و محترم میشماریم، سطحی و موقتی هستند. چیزی که در یک زن زیبا ماندگار میماند، نه جذابیت اوست و نه زیباییش، بلکه خداترسی او. باشد که خانواده های کلیسایی و خانواده های جسمانی مان برای زنان خداترس ارزش قائل باشند و ستایشی که برازنده آنان است، به ایشان بدهند!

دعای من

خدای قدوس، به ما چشمهای بهتر و دلهایی مؤمن تر بده تا به همه مردمی که با خصائلشان، شخصیت تو را منعکس میکنند، ارزش بنهیم. ما را در بزرگ کردن فرزندانمان برکت بده تا با قرار دادن حس درست ارزش گزاری در آنها، کمکشان کرده تا شریک زندگیشان را انتخاب کنند. و ای خدای عزیز، ما را در کلیساهایمان یاری بده تا برای زنان بخاطر شخصیت پاکشان ارزش قائل باشیم و آنان را بستاییم. در نام عیسی.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات