اندیشه ها در مورد آیه امروز...

فيض تا چه اندازه مهم است؟ پولس رسول فرمود كه براى او سخن گفتن در مورد فيض مهمتر از جانش است! در واقع، اين بعد از گرويدنش به عيسى، زندگى او بود!

Thoughts on Today's Verse...

How important is grace? Paul said that telling about that grace was more important to him than his life! In fact, that was his life after his conversion to Jesus!

دعای من

خداى قادر مطلق، پدر قدوس تو را سپاس ميگويم زيرا فيضت را بطور كامل و سخاوتمندانه در فرستادن پسرت كه براى من مُرد،آشكار نمودى. من بعنوان فرزندت، و در تشكر بخاطر هديه جانبازانه تو، زندگي، عشق و همه چيزى را بتو تقديم ميدارم. بوسيله عيسى. آمين.

My Prayer...

Almighty God, Holy Father, thank you for your lavish grace demonstrated and fully expressed in sending Jesus to die for me. As your child, and in thanks to your sacrificial gift, I pledge to you my life, my love, and my all. Through Jesus. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اعمال رسولان ٢٤:٢٠

نظرات