ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కృప ఎంత ముఖ్యమైనది? ఆ కృప గురించి చెప్పడమే తనకు ప్రాణం కంటే ముఖ్యమని పౌలు చెప్పాడు! నిజానికి,అది యేసు కోసము మారిన తర్వాత అతని జీవితం!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా , పవిత్ర తండ్రీ, యేసును నా కోసం చనిపోయేలా పంపడంలో మీ విలాసవంతమైన కృపను ప్రదర్శించినందుకు మరియు పూర్తిగా వ్యక్తీకరించినందుకు ధన్యవాదాలు. మీ బిడ్డగా, మరియు మీ త్యాగపూరిత బహుమతికి ధన్యవాదాలు,నేను నా జీవితాన్ని, నా ప్రేమను మరియు నా సర్వస్వాన్ని మీకు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. యేసు ద్వారా. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు