اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پرستش در واقع نشان کردن خدا بطور مستقیم است که به او اجازه میدهد که بداند ما او را برای آنچه که هست و برای آنچه که انجام داده است، و برای آنچه که انجام میدهد، ارج نهاده و تقدیرش مینماییم. اما بیشتر از آگاه شدن از بزرگى خدا، پرستش يعنى شادى كردن در حضور او بخاطر بزرگيش و تشخيص دادن اينكه نه فقط فيض او غير قابل قياس است، بلكه بزرگى و توان و قدوسيت و امانت و عدالت و رحمت و عشق و بخشش و انصاف و... او نيز غير قابل قياسند. خدا خداست و پرستش نوعى جشن گرفتن تؤام با شكرگزارى است از اينكه او خداست، و از آنهم مهمتر اينست كه او خداى ما است.

دعای من

اى خداى بزرگ و مهربان كه با كسى قابل مقايسه نيستى، تو براستى سزاوار بهترين كلمات، بهترين انديشه ها، و بهترين تصورات من هستى. من نه تنها تو را ميپرستم و خود را بتو تسليم ميكنم، بلكه از اين شادى ميكنم بخاطر آنكه هستى و بخاطر آنچه كه انجام داده اى، و مشتاق كار تو در آينده هستم. تو والا، پدر من و خداى من هستى. تو را بوسيله عيسى و بخاطر عشق غير قابل قياس او ميپرستم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات