ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

స్తుతి అనేది దేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష చిరునామా, ఇది అతను ఎవరో, అతను ఏమి చేసాడు మరియు అతను ఏమి చేస్తున్నాడో మనం ఎరిగియున్నామని అతనికి తెలియజేయునది . కానీ దేవుని గొప్పతనాన్ని దేవునికి తెలియజేయడం కంటే, స్తుతించడం అనేది అతని గొప్పతనాన్ని గురించి అతని ఎదుట సంతోషించడం మరియు పోల్చలేని అతని దయ మాత్రమే కాకుండా , అతని మహిమ మరియు శక్తి, పవిత్రత, విశ్వాసం, నీతి, దయ, ప్రేమ, క్షమాపణ మరియు న్యాయం కూడా ... దేనితోనూ పోల్చలేనివి అని గుర్తించడము. దేవుడు దేవుడని మరియు స్తుతి అనేది అతను దేవుడు మరియు మరింత ముఖ్యంగా, అతను మన దేవుడు అని కృతజ్ఞతతో జరుపుకునే వేడుక .

నా ప్రార్థన

పోల్చలేని గొప్ప మరియు దయగల దేవా , మీరు నా ఉత్తమ పదాలు మరియు ఉత్తమ ఆలోచనలు మరియు ఉత్తమ ఊహలకు నిజముగా అర్హులు. నేను మీకు పూజలు చేసి సమర్పించడమే కాదు, మీరు మీరే అయినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను, మీరు చేసిన పనిని నేను జరుపుకుంటాను మరియు మీరు ఇంకా ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారో అవి నేను కోరుకుంటున్నాను. మీరు అద్భుతమైనవారు, నా తండ్రి మరియు నా దేవుడవు . యేసు ద్వారా, మరియు అతని సాటిలేని ప్రేమ కారణంగా, నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు