اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من چطور میتوانم برادر یا خواهری را که میسح بخاطرش جان داد نبخشم، هنگامیکه از بهایی که خدا برای آمرزش من پرداخت آگاه هستم؟

Thoughts on Today's Verse...

How can I not forgive a brother or sister for whom Christ died, when I know what God paid to forgive me?

دعای من

پدر قدوس،من امروز متعهد میشوم که هر نوع کینه یا تلخی را که از فرزندانت بدل دارم، رها میکنم. من از اینکه بازتابی از فیض و رحمت تو نبوده ام عذرخواهی میکنم، فیض و رحمتی که تو به فراوانی بر من ریخته ای. اَبّا پدر، من نیازمند کمک روح قدوست هستم تا از ادعاهای خود برعلیه آنانیکه در حق من بدی کرده اند صرفنظر کنم و با آنانیکه به من لطمه زده اند همچون برادر و خواهر واقعی خویش رفتار کنم. لطفن مرا توانمند بساز تا متعهد شده که از نمونه تو در بخشیدن پیروی کنم، حتی اگر دشوار باشد. بوسیله عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Holy Father, I commit today to release any grudge or bitterness that I have against one of your children. I am sorry for not reflecting your grace and mercy which you lavished on me. Abba Father, I need the help of your Holy Spirit to relinquish my claim on the wrongs committed against me and to treat those who have hurt me as full siblings in your family. Please empower me as I commit to follow your example in forgiving, even when it is hard. Through Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of کولسیان ۱۳:۳

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change