ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నన్ను క్షమించడానికి దేవుడు ఏమి చెల్లించాడో తెలిసినప్పుడు, క్రీస్తు ఎవరికొరకైతే మరణించాడో ఆ సోదరుడిని లేదా సోదరిని నేను ఎలా క్షమించకుందును ?

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ద తండ్రీ, మీ పిల్లలలో ఒకరి పట్ల నాకు ఉన్న పగ లేదా ద్వేషాన్ని వదిలించుకోవడానికి నేను ఈ రోజు కట్టుబడి ఉన్నాను. మీరు నాపై చూపిన మీ దయ మరియు కరుణకు ప్రతిబింబించనందుకు క్షమించండి. అబ్బా తండ్రీ, నాకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన తప్పులపై నా వాదనను విరమించుకోవడానికి మరియు నన్ను బాధపెట్టిన వారిని మీ కుటుంబంలో పూర్తి తోబుట్టువులుగా పరిగణించడానికి మీ పరిశుదాత్మ సహాయం నాకు కావాలి. అది కష్టమైనప్పటికీ క్షమించడంలో మీ ఉదాహరణను అనుసరించడానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నందున దయచేసి నాకు అధికారం ఇవ్వండి, . యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు