اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من چطور میتوانم برادر یا خواهری را که میسح بخاطرش جان داد نبخشم، هنگامیکه از بهایی که خدا برای آمرزش من پرداخت آگاه هستم؟

دعای من

پدر قدوس،من امروز متعهد میشوم که هر نوع کینه یا تلخی را که از فرزندانت بدل دارم، رها میکنم. من از اینکه بازتابی از فیض و رحمت تو نبوده ام عذرخواهی میکنم، فیض و رحمتی که تو به فراوانی بر من ریخته ای. اَبّا پدر، من نیازمند کمک روح قدوست هستم تا از ادعاهای خود برعلیه آنانیکه در حق من بدی کرده اند صرفنظر کنم و با آنانیکه به من لطمه زده اند همچون برادر و خواهر واقعی خویش رفتار کنم. لطفن مرا توانمند بساز تا متعهد شده که از نمونه تو در بخشیدن پیروی کنم، حتی اگر دشوار باشد. بوسیله عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات