اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس نامه نفس گیر خود به غلاطیان با چنین یادآوری بینظیری به پایان میرساند: هم یهودیان و هم امتها که بوسیله ایمان به عیسی مسیح، عادل شمرده شده اند، قوم خدا، اسراییل او هستند. نظیر ابراهیم، کسی که محض وعده خدا، سرزمین خویش را ترک کرد، دیگرانی نیز که اسراییل روحانی هستند، از رهبری خدا تبعیت کرده و بوسیله ایمان به عیسی مسیح به وعده الهی میچسبند. نظیر اشخاصی که در کتاب خروج بوسیله قدرت الهی و با خون پاشیده شده برّه فصح رهایی یافتند، همینطور قوم خدا امروز از اسارت گناه و مرگ رهایی یافته و با خون بّره خدا خریداری شده اند. دیگر یهود یا امت، برده یا آزاد، زن یا مرد اهمیت ندارد، چونکه در اسراییل، ما همه قوم خدا هستیم و رحمت و سلامتی او را دریافت نموده ایم.

Thoughts on Today's Verse...

Paul ends his breathtaking letter to Galatians with this incredible reminder: both Jews and Gentiles who are justified by faith in Jesus Christ are God's people, his Israel. Like Abraham who left on a long journey trusting in God's promise, so also all who are spiritual Israel follow God's lead and cling to God's promise through faith in Jesus Christ. Like those who were delivered in the Exodus by the power of God and with the sprinkled blood of the Passover lamb, God's people today have been blood-bought and delivered from their bondage to sin and death. Here there is neither Jew nor Gentile, slave nor free, male nor female, because in Israel, we are God's people and the recipients of his mercy and his peace.

دعای من

اِلشادای، خداوندِ عهد(عهدی که خدا با ابراهیم بست) متشکرم برای پدر بزرگ ایمان ما که ایمان را نگه داشت و به وعده تو اعتماد نمود. متشکرم که تو وعده ات را در مسیح عیسی عملی نمودی. متشکرم که مرا مبارک ساخته ای و بعنوان یکی از فرزندانت منظور داشته ای. باشد که ما، یعنی قوم تو در نام عیسی خداوند خویش، تو را جلال دهیم. آمین.

My Prayer...

El Shaddai, LORD of the Covenant, thank you for our great Patriarchs of faith who kept the faith and trusted in your Promise. Thank you for fulfilling your Promise in Jesus. Thank you for blessing me and including me as one of your children. Now may we, your people, bring you praise, in the name of Jesus our Lord. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطیان ۱۶:۶

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change