اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس نامه نفس گیر خود به غلاطیان با چنین یادآوری بینظیری به پایان میرساند: هم یهودیان و هم امتها که بوسیله ایمان به عیسی مسیح، عادل شمرده شده اند، قوم خدا، اسراییل او هستند. نظیر ابراهیم، کسی که محض وعده خدا، سرزمین خویش را ترک کرد، دیگرانی نیز که اسراییل روحانی هستند، از رهبری خدا تبعیت کرده و بوسیله ایمان به عیسی مسیح به وعده الهی میچسبند. نظیر اشخاصی که در کتاب خروج بوسیله قدرت الهی و با خون پاشیده شده برّه فصح رهایی یافتند، همینطور قوم خدا امروز از اسارت گناه و مرگ رهایی یافته و با خون بّره خدا خریداری شده اند. دیگر یهود یا امت، برده یا آزاد، زن یا مرد اهمیت ندارد، چونکه در اسراییل، ما همه قوم خدا هستیم و رحمت و سلامتی او را دریافت نموده ایم.

دعای من

اِلشادای، خداوندِ عهد(عهدی که خدا با ابراهیم بست) متشکرم برای پدر بزرگ ایمان ما که ایمان را نگه داشت و به وعده تو اعتماد نمود. متشکرم که تو وعده ات را در مسیح عیسی عملی نمودی. متشکرم که مرا مبارک ساخته ای و بعنوان یکی از فرزندانت منظور داشته ای. باشد که ما، یعنی قوم تو در نام عیسی خداوند خویش، تو را جلال دهیم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات