اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه سلیمان پادشاه، معبد را وقف خداوند کرد، دریافت که این خانه عظیم و زیبا و بی نظیر بسیار جزیی و کوچکتر از آن است که خانه خالق کائنات باشد. اما خدا اختیار کرد تا با افراد فانی زندگی کند. و این همان چیزی است که در زندگی عیسی مشهود است (یوحنا ۱۱:۱-۱۸). خدا مهیب و فراتر از توصیف است، مقدستر از اینکه با بشر خطاکار رابطه ای داشته باشد. با این وجود، او بعنوان خداوند انتخاب کرده است که ما را محبت کند و با ما زندگی کند تا ما بتوانیم به سوی او برگشته و در جلال او سهیم باشیم.

Thoughts on Today's Verse...

As Solomon dedicated the Temple, he realized that this tremendous accomplishment of great beauty was far too insignificant and small to house the Creator of the Universe. But, God did choose to dwell with mortals. That is what the life of Jesus is about (John 1:11-18). God is awesome and beyond description, far too holy to be expected to associate with flawed human beings. As God, however, he has chosen to love us and come and live with us so we can return to him and share in his glory.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و ای پدر حاکم مطلق، تو بسیار مهمتر و بزرگتر از سخنان من هستی، سخنان من توانایی توصیف تو را ندارند و تو بخشنده تر و مهربانتر از دل من هستی، بطوریکه دل من توانایی کامل درک تو را ندارد. متشکرم برای جلالت که فراتر از درک بشری است و نیز برای فیضت که مانند پلی این فاصله عظیم بین ما را پر میکند. ای پدر عزیز سپاسگزارم برای خدا بودن تو. در نام عیسی تو را تمجید میگویم. آمین.

My Prayer...

Almighty God and Sovereign Father, you are more magnificent than my words can describe and more gracious than my heart can fully grasp. Thank you for your glory that is beyond human comprehension and your grace that bridges the awesome distance between us. Thank you, dear Father, for being God. In Jesus' name I praise. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم تواریخ ایام ۱۸:۶

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change