ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సొలొమోను ఆలయాన్ని ప్ర￰తిష్ట చేస్తున్నప్పుడు, గొప్ప అందంతో కూడిన ఈ అద్భుతమైన క్రియ లోకం యొక్క సృష్టికర్తను ఉంచడానికి చాలా తక్కువ మరియు చిన్నదని అతను గ్రహించాడు. కానీ, దేవుడు మనుష్యులతో నివసించడానికి ఎంచుకున్నాడు. యేసు జీవితం అంటే అదే (యోహాను 1: 11-18). దేవుడు అద్భుతంగా ఉన్నాడు మరియు వర్ణనకు మించినవాడు, లోపము లేనివాడు మానవులతో సహవాసం చేస్తాడని ఊహించలేము. అయినప్పటికీ, దేవుడు మనలను ప్రేమించటానికి మరియు మనతో కలిసి జీవించడానికి ఎంచుకున్నాడు, తద్వారా మనం ఆయన వద్దకు తిరిగి వచ్చి అతని మహిమలో పాలుపంచుకోవచ్చు.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడా మరియు సార్వభౌమ తండ్రీ, నా మాటలచే వర్ణించగల దానికంటే మీరు చాలా గొప్పవారు మరియు నా హృదయం పూర్తిగా గ్రహించగల దానికంటే ఎక్కువ దయగలవారు. మానవ గ్రహణమునకు మించిన మీ కీర్తికి మరియు మా మధ్య ఉన్న అద్భుతమైన దూరాన్ని తగ్గించే మీ దయకు ధన్యవాదాలు. ప్రియమైన తండ్రీ, దేవుడవు అయినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు