ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่กษัตริย์โซโลมอนอุทิศวิหารให้กับพระเจ้า เขาตระหนักดีว่า ถึงแม้วิหารนี้จะถูกสร้างขึ้นอย่างอลังการ สวยวิจิตรขนาดไหนก็ตาม ก็ยังกระจอกงอกง่อยเกินไปที่จะรองรับพระผู้สร้างจักรวาลนี้ แต่พระเจ้าก็เลือกที่จะมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่ตายได้นี้ ซึ่งก็คือชีวิตของพระเยซูนั่นเอง (ยอห์น 1:11-18) พระเจ้านั้นสุดยอดเกินคำบรรยาย บริสุทธิ์เกินกว่าที่มนุษย์ชั่วๆอย่างเราจะกล้าคาดหวังให้พระองค์มาคลุกคลีด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นพระเจ้า พระองค์เลือกที่จะรักเราและมาใช้ชีวิตท่ามกลางเรา เพื่อเราจะสามารถกลับไปหาพระองค์ได้และมีส่วนร่วมในสง่าราศีของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้ทรงครอบครอง พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาคำมาบรรยายได้ และมีเมตตาเกินกว่าที่ใจของข้าพเจ้าจะรวบรวมได้หมด ขอบคุณสำหรับสง่าราศีของพระองค์ที่มากเกินความเข้าใจของมนุษย์ และพระคุณของพระองค์ที่เป็นสะพานเชื่อมระยะทางของเราอย่างลงตัว ขอบคุณพระบิดาผู้เป็นที่รัก ที่ทรงเป็นพระเจ้า สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น