اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه بر بالهای عقاب پرواز میکنیم، پیروزمندانه زندگی کردن برای ما به مراتب آسانتر است. دویدن و خسته نشدن در خدمت خداوند در حالیکه با قدرت و حضورش راهنمایی شویم، میتواند مهیج باشد. اما غالبن این قهرمانان هستند که به راه رفتن ادامه میدهند و در زمانهای آزمایش ضعف نمیکنند. برادر و خواهرم، به راه رفتن ادامه بده. خداوند با تو و در دسترس توست، زمانیکه ترس تو از اینست که او، تو را فراموش کرده است!

Thoughts on Today's Verse...

It is easy for us to live victoriously for the Lord when we soar on the wings of eagles. It can be exciting when we run and don't grow weary in the work of the Lord, buoyed by his power and presence. But it often takes heroes to keep walking and not faint when trying times come. Keep on walking brother and sister. The Lord is there when you most fear he has forgotten you!

دعای من

ای خدای بزرگ، که با کلام خویش نگاهدارنده کائنات ما است، به آنانیکه به سختی راه میروند قدرت ادامه دادن بده در موقعیتهایی که با فشارها و بیرحمی شریر روبرو میشوند. من میخواهم بطور خاص برای آنانی دعا کنم که شخصن میشناسمشان و میدانم که با تنگیها روبرو هستند. ای خداوند عزیز لطفن آنها را تقویت فرما و بیشترین نیازهای مُبْرَمِشان را رفع نما. بوسیله عیسی، که شیطان، گناه و مرگ را شکست داد، و در قدرت نام قدوس او دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Majestic God, whose voice holds together our universe, give those who can barely walk the strength to continue as they face the stress and assault of the evil one. I specifically want to pray for those I know personally who are facing trying times. Please, dear Lord, give them strength and meet their most pressings needs. Through Jesus, who conquered Satan, sin and death, and in the power of his holy name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اشعیا ۳۱:۴۰

نظرات