اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه بر بالهای عقاب پرواز میکنیم، پیروزمندانه زندگی کردن برای ما به مراتب آسانتر است. دویدن و خسته نشدن در خدمت خداوند در حالیکه با قدرت و حضورش راهنمایی شویم، میتواند مهیج باشد. اما غالبن این قهرمانان هستند که به راه رفتن ادامه میدهند و در زمانهای آزمایش ضعف نمیکنند. برادر و خواهرم، به راه رفتن ادامه بده. خداوند با تو و در دسترس توست، زمانیکه ترس تو از اینست که او، تو را فراموش کرده است!

دعای من

ای خدای بزرگ، که با کلام خویش نگاهدارنده کائنات ما است، به آنانیکه به سختی راه میروند قدرت ادامه دادن بده در موقعیتهایی که با فشارها و بیرحمی شریر روبرو میشوند. من میخواهم بطور خاص برای آنانی دعا کنم که شخصن میشناسمشان و میدانم که با تنگیها روبرو هستند. ای خداوند عزیز لطفن آنها را تقویت فرما و بیشترین نیازهای مُبْرَمِشان را رفع نما. بوسیله عیسی، که شیطان، گناه و مرگ را شکست داد، و در قدرت نام قدوس او دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات