اندیشه ها در مورد آیه امروز...

براى مسيحيان، خانه خدا، يكى از اين موضوعهاى مربوط بهم است: يا بدن مسيحيان است (اول قرنتيان١٩:٦-٢٠) و يا گروهى از مردم كه كليساى او را تشكيل ميدهند(اول قرنتيان١٦:٣).به دليل عيوب و خطاهاى اعضاى كليساها، بسيارى از رياكارى شان بيش از حد انتقاد ميكنند. اما كليساى خدا براى او گرامى است، و بايد براى ما نيز چنين باشد. هر كس كه كليساى او را با تفرقه و دسته بندى خراب كند، خود او نهايتن تباه خواهد شد. امانت خدا نسبت به قومش با حفاظتى كه او از كليساى خودش در جفاها و دشمنى هاى تاريخى بعمل آورده، ديده شده است و نيز صبر او نسبت به خطاكارانى كه در كليساى او هستند. اما خدا هنوز هم مركز كليساست و او بايد به تنهايى تكريم شود. كليسا نيز هنوز بوسيله كلام او و نه بوسيله اراده اعضاى تشكيل دهنده اش اداره ميشود.

Thoughts on Today's Verse...

For Christians, God's temple is one of two related things: either the Christian's body (1 Cor. 6:19-20) or the group of people who make up his Church (1 Cor. 3:16). Because of the flaws in people who make up our churches, many are hypercritical of their hypocrisy. But God's Church is precious to him, and should be to us. Anyone who destroys his Church through division will be utterly destroyed. God's faithfulness to his people is seen in his preservation of the Church through all the ravages and persecutions of history and his patience with the flawed people who are in his Church. But, God is still the center of the Church and he alone is to be exalted. The Church is still to be governed by his Word and not just their own will.

دعای من

خداى قدوس و بى همتا، من تو را بخاطر محبت ثابت و وفداويت در طول تاريخ كليسا و حفاظتى كه از آن بعمل آورده اى ميستايم. من كليسايت را با تمام وجود دوست خواهم داشت و هر كارى كه بتوانم خواهم كرد تا به رشد و تكاملش كمك كنم تا بيش از پيش شبيه عيسى شود. من ميدانم كه تو و تنها تو بايد بالاتر از همه چيز مورد احترام قرار بگيرى و كليسا نبايد مهمتر از اراده تو كه در كلامت آشكار شده است، باشد. به من دليرى بده تا نسبت به تو راست و صادق باشم، هر چند كه شايد كليسايى كه من در آن شركت ميكنم، كاملن تو را ارج ننهد. بوسيله عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Holy and incomparable God, I praise you for your steadfast love and faithfulness revealed in your preservation of your Church through all the years of history. I will cherish your Church and do all I can to help it grow and mature to become more like Jesus. I recognize that you and you alone are to be exalted above all other things and that church must never be more important than your will revealed in your word. Give me the courage to be true to you even if the church with whom I'm involved may not completely honor you. Through Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۲:۱۳۸

نظرات