اندیشه ها در مورد آیه امروز...

براى مسيحيان، خانه خدا، يكى از اين موضوعهاى مربوط بهم است: يا بدن مسيحيان است (اول قرنتيان١٩:٦-٢٠) و يا گروهى از مردم كه كليساى او را تشكيل ميدهند(اول قرنتيان١٦:٣).

دعای من

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات