اندیشه ها در مورد آیه امروز...

براى مسيحيان، خانه خدا، يكى از اين موضوعهاى مربوط بهم است: يا بدن مسيحيان است (اول قرنتيان١٩:٦-٢٠) و يا گروهى از مردم كه كليساى او را تشكيل ميدهند(اول قرنتيان١٦:٣).به دليل عيوب و خطاهاى اعضاى كليساها، بسيارى از رياكارى شان بيش از حد انتقاد ميكنند. اما كليساى خدا براى او گرامى است، و بايد براى ما نيز چنين باشد. هر كس كه كليساى او را با تفرقه و دسته بندى خراب كند، خود او نهايتن تباه خواهد شد. امانت خدا نسبت به قومش با حفاظتى كه او از كليساى خودش در جفاها و دشمنى هاى تاريخى بعمل آورده، ديده شده است و نيز صبر او نسبت به خطاكارانى كه در كليساى او هستند. اما خدا هنوز هم مركز كليساست و او بايد به تنهايى تكريم شود. كليسا نيز هنوز بوسيله كلام او و نه بوسيله اراده اعضاى تشكيل دهنده اش اداره ميشود.

دعای من

خداى قدوس و بى همتا، من تو را بخاطر محبت ثابت و وفداويت در طول تاريخ كليسا و حفاظتى كه از آن بعمل آورده اى ميستايم. من كليسايت را با تمام وجود دوست خواهم داشت و هر كارى كه بتوانم خواهم كرد تا به رشد و تكاملش كمك كنم تا بيش از پيش شبيه عيسى شود. من ميدانم كه تو و تنها تو بايد بالاتر از همه چيز مورد احترام قرار بگيرى و كليسا نبايد مهمتر از اراده تو كه در كلامت آشكار شده است، باشد. به من دليرى بده تا نسبت به تو راست و صادق باشم، هر چند كه شايد كليسايى كه من در آن شركت ميكنم، كاملن تو را ارج ننهد. بوسيله عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات