اندیشه ها در مورد آیه امروز...

محبت، تنها یک احساس نیست. محبت، یک عمل است. برای ایمانداران، بیشترین عملی که محبت ما را نسبت به عیسی نشان میدهد اینست که ما از کلام او، اراده او، و نمونه او اطاعت کنیم.

Thoughts on Today's Verse...

Love is not just a feeling. Love is action. For believers, the action that most shows our love for Jesus is for us to be obedient to his words, his will, and his example.

دعای من

ای پدر، تو را میستایم زیرا تو محبتت را در عیسی نشان میدهی. ای عیسی تو را میستایم چون تو بما نشان میدهی که با اطاعت کردن از اراده پدر و محترم شمردن کلام الهی، چطور پدرمان را دوست بداریم. من امروز با آگاهی در اطاعت از اراده ات زندگی خواهم کرد. لطفن کارها، گفتار، و اندیشه هایم را همچون قربانی پرستش من بپذیر. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

Father, thank you for showing your love in Jesus. Thank you Jesus for showing us how to love our Father by obeying his will and honoring his word. Today I will consciously live in obedience to your will. Please receive my actions, my words, and my thoughts as my offering of praise to you. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۱۰:۱۵

نظرات