اندیشه ها در مورد آیه امروز...

محبت، تنها یک احساس نیست. محبت، یک عمل است. برای ایمانداران، بیشترین عملی که محبت ما را نسبت به عیسی نشان میدهد اینست که ما از کلام او، اراده او، و نمونه او اطاعت کنیم.

دعای من

ای پدر، تو را میستایم زیرا تو محبتت را در عیسی نشان میدهی. ای عیسی تو را میستایم چون تو بما نشان میدهی که با اطاعت کردن از اراده پدر و محترم شمردن کلام الهی، چطور پدرمان را دوست بداریم. من امروز با آگاهی در اطاعت از اراده ات زندگی خواهم کرد. لطفن کارها، گفتار، و اندیشه هایم را همچون قربانی پرستش من بپذیر. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات