ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రేమ అనేది కేవలం అనుభూతి కాదు. ప్రేమ అంటే చర్య . విశ్వాసులకు, యేసు పట్ల మనకున్న ప్రేమను ఎక్కువగా చూపే చర్య ఏమిటంటే, మనం ఆయన మాటలకు, ఆయన చిత్తానికి మరియు ఆయన కనపరచిన మాదిరికి విధేయత చూపడం.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, యేసులో మీ ప్రేమను చూపినందుకు ధన్యవాదాలు. ఆయన చిత్తానికి లోబడి, ఆయన మాటను గౌరవించడం ద్వారా మన తండ్రిని ఎలా ప్రేమించాలో చూపించినందుకు యేసుకు ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు నేను స్పృహతో నీ ఇష్టానికి విధేయతతో జీవిస్తాను. దయచేసి నా చర్యలు, నా మాటలు మరియు నా ఆలోచనలను మీకు నా స్తుతి సమర్పణగా స్వీకరించండి. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change