ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึก ความรักคือการกระทำ สำหรับผู้ที่เชื่อ การกระทำที่แสดงให้เห็นความรักของเราต่อพระเยซูมากที่สุดคือ การเชื่อฟังและทำตามพระคำ ความต้องการ และตัวอย่างของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการแสดงความรักในพระเยซู ขอบพระคุณพระเยซูที่แสดงให้เราเห็นวิธีการรักพระบิดาของเราโดยการเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ และนำพระเกียรติมาสู่พระคำของพระองค์ ในวันนี้ข้าพระองค์จะตั้งใจอยู่ในการเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ ขอทรงโปรดรับการกระทำ คำพูด และความคิดของข้าพระองค์ ให้เป็นเครื่องถวายบูชาสรรเสริญพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น