اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما در دوره و فرهنگ حق و حقوق زندگی میکنیم. «این حق من است که ـــــ.» تنها کافیست که جای خالی را پر کنید. اما ما این حق را نداریم که فرزند خدا باشیم. این حق بوسیله فیض خداست که بما داده شده است. خدا بهای سنگینی را پرداخت تا ما به این حق دست یابیم. عیسی به این زمین آمد، زیست،‌ مُرد و از مردگان قیام کرد. ما بوسیله ایمان است که این فیض را می یابیم: خدا بما تولد تازه میدهد چنانکه به عیسی بعنوان خداوند خویش اعتماد میکنیم و ما تعمید یافته و بوسیله قدرت روح القدس، از نو متولد میشویم(یوحنا۳:۳-۷؛تیطس۳:۳-۷). متولد شدن از خدا، متولد شدن از بالا، تولد «دوباره»، هدیه فرزند خواندگی و پذیرفته شدن به خانواده الهی است و همه حقوق وارثین در خانه خدا را شامل حال ما میسازد(غلاطیان ۲۶:۳-۲۹؛ غلاطیان ۱:۴-۷). پس بیایید این فیض، این برکت، این فرزند خواندگی، این حق را دست کم نگیریم! ما اکنون فرزندان خدا هستیم(اول یوحنا ۱:۳-۳). بیایید برای این فیض شکرگزاری کنیم و طوری زندگی کنیم که نشان دهنده تعلق ما یه خانواده خداست.

Thoughts on Today's Verse...

We live in a time and culture of rights. "It's my right to ___." Just fill in the blank. But we don't have a right to be God's child. We are given that right by God's grace. This right came to us at great cost to God. Jesus' came to earth, lived, died and was raised from the dead. We receive this grace through faith: God gives us new birth as we trust in Jesus as Lord and we are baptized and reborn through the power of the Holy Spirit (John 3:3-7; Titus 3:3-7). To be born of God, to be born from above, to be born "again" is the gift of adoption into God's family and brings us all the rights of heirs in God's house (Galatians 3:26-29; Galatians 4:1-7). So let's not take this grace, this blessing, this adoption, this right for granted! We are God's children right now (1 John 3:1-3). Let's give thanks for this grace and live like we belong.

دعای من

اَبّا پدر، تو را سپاس میگویم که مرا بعنوان یکی از اعضای خانواده ات به حساب آوردی. خواهش من این است که زندگیم بازتابی از تأثیر، شخصیت، رحمت، قدوسیت، شفقت، عدالت، و عشق تو باشد. پدرم، من میخواهم شبیه تو باشم. همانطور که من بوسیله قدرت روح القدس در خانواده تو بدنیا آمدم، لطفن مرا بوسیله روحت مملو بساز تا من تو را بیشتر در تمام کردار و گفتار امروزم منعکس نمایم. در نام برادر بزرگتر خویش عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Abba Father, thank you for including me in your family. May my life reflect your influence, character, mercy, holiness, compassion, righteousness, and love. I want to be like you, my Father. So just as I was born into your family by the power of the Holy Spirit, please fill me with your Spirit so that I will more closely reflect you in all I do and say this day. In the name of my older brother Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۱۲:۱-۱۳

نظرات