ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยู่ในยุคสมัยและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสิทธิ์ "มันเป็นสิทธิ์ของฉันที่จะ ___." ลองเติมในช่องว่างนะครับ แต่ว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระเจ้า เราได้รับสิทธิ์นั้นโดยพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าต้องจ่ายในราคาที่แพงเพื่อให้สิทธิ์นี้แก่เรา พระเยซูเสด็จมาบนโลก อาศัยอยู่ สิ้นพระชนม์ และฟื้นขึ้นมาจากความตาย เราได้รับพระคุณนี้ผ่านความเชื่อ พระเจ้าจะช่วยให้เราบังเกิดใหม่เมื่อเราวางใจให้พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต และเราเข้าพิธีรับบัพติศมา และเกิดใหม่ผ่านอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอห์น 3:3-7; ทิตัส 3:3-7) การที่จะเกิดจากพระเจ้า การที่จะเกิดจากสวรรค์ การที่จะเกิด "อีกครั้ง" เป็นของขวัญ จากการรับเข้าไปอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า และทำให้เรามีสิทธิ์ของการเป็นทายาทในบ้านของพระเจ้า (กาลาเทีย 3:26-4:7) ดังนั้นอย่าให้เราไม่เห็นค่าของพระคุณ พระพร การรับเราเข้าไปในครอบครัว สิทธิ์ที่เราได้นี้ เราเป็นลูกของพระเจ้า (1 ยอห์ 3:1-3) ขอให้เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณนี้ และให้เราใช้ชีวิตคู่ควรกับสิทธิ์นี้จริงๆ

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการรวมข้าพระองค์เข้าไปในครอบครัวของพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพล ลักษณะนิสัย ความเมตตา ความบริสุทธิ์ ความเห็นอกเห็นใจ ความชอบธรรม และความรักของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น พระบิดา ดังนั้นเช่นเดียวกับที่ข้าพระองค์ได้เกิดมาในครอบครัวของพระองค์โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์เข้าใกล้การที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำหรือพูดในวันนี้ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ พี่ชายของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น