ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยู่ในยุคสมัยและวัฒนธรรมที่ชอบอ้างเรื่องสิทธิ์ "มันเป็นสิทธิ์ของฉันที่จะ ___." เติมสิทธิ์ที่ชอบอ้างในช่องว่างนะครับ แต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระเจ้า เราได้รับสิทธิ์นั้นโดยพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าต้องจ่ายค่าไถ่ที่สูงลิบลิ่วเพื่อแลกกับสิทธิ์ที่ให้กับเรานั้น พระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า ได้เข้ามาเกิดในโลก มีชีวิต ตาย และฟื้นขึ้นมาจากความตาย เราได้รับพระคุณนี้ผ่านทางความเชื่อ พระเจ้าให้เราบังเกิดใหม่เมื่อเราไว้วางใจในพระเยซูว่าพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิต และเราก็ไปบัพติศมา และเกิดใหม่ผ่านฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอห์น 3:3-7; ทิตัส 3:3-7) การที่จะเกิดจากพระเจ้า การที่จะเกิดจากสวรรค์ การที่จะเกิด "อีกครั้ง" ล้วนเป็นของขวัญที่เกิดจากที่พระเจ้ารับเราเข้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ ทำให้เรามีสิทธิ์เป็นทายาทในบ้านของพระเจ้า (กาลาเทีย 3:26-29;4:1-7) ดังนั้นอย่าให้เราทำเป็นเล่นๆหรือไม่เห็นคุณค่าของพระคุณ พระพร การรับเราเข้าไปในครอบครัว สิทธิ์ที่เราได้นี้ ตอนนี้เราได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้ว (1 ยอห์ 3:1-3) ก็ขอให้เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณนี้ และให้เราใช้ชีวิตคู่ควรกับสิทธิ์นี้จริงๆ คือมีลักษณะเหมือนกับพระบิดาที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบา พระบิดา ขอบคุณที่ยอมรับข้าพเจ้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระองค์ ขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพล ลักษณะนิสัย ความเมตตา ความบริสุทธิ์ ความเห็นอกเห็นใจ ความชอบธรรม และความรักของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากเป็นเหมือนกับพระองค์ผู้เป็นพระบิดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากเป็นเหมือนพระเยซูพี่ชายคนโตที่ยอมมาเป็นค่าไถ่ให้กับข้าพเจ้า ไหนๆพระองค์ก็ให้ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวของพระองค์ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว ก็ขอได้โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้น ในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำและพูด อธิษฐานในนามของพระเยซู พี่ชายคนโตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change